Samenhang

Het Referentiekader Regionaal Crisisplan staat niet op zichzelf. Meerdere projecten versterken elkaar en werken samen aan een goede crisisbeheersing. Hieronder een overzicht.

Samen met project Waterrand (water) geeft het Referentiekader Regionaal Crisisplan (land) aan, welke sleutelfunctionarissen welke verantwoordelijkheden hebben. Met andere woorden: wie bestuurt wat en wie ondersteunt wie. Het project NEC zorgt ervoor dat die functionarissen ook echt de beschikbare informatie op alle niveaus met elkaar kunnen delen. Project IASV definieert het informatieproduct en de informatiestroom in minimale eisen. Het gezamenlijke doel is het benoemen van multidisciplinaire inzetbare sleutelfunctionarissen die op basis van tijdige en juiste informatie in staat zijn een regionale crisisorganisatie aan te sturen. De beleidsmatige borging hiervan vindt plaats in het project Regionaal Beleidsplan.

De zes projecten op een rij:

  1. Regionaal beleidsplan:  beschrijft de wijze waarop de multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding wordt vormgegeven en de wijze waarop de kwaliteit wordt geborgd.
  2. Project Waterrand: richt zich op eenduidige organisatie van hulpverlening en crisisbeheersing bij incidenten op het water.
  3. Informatiearchitectuur Sector Veiligheid (IASV):  beschrijft helder en eenduidig welke informatie de betrokken partijen tijdens een ramp of crisis onderling uitwisselen.
  4. Network Enabled Capabilities (NEC): draagt zorg voor een netcentrische informatievoorziening. Daarmee beschikt iedereen op hetzelfde moment over dezelfde informatie.
  5. Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS):  is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de capaciteit van Veiligheidsregio’s tekort schiet, verleent de krijgsmacht militaire steun en bijstand.
  6. Project Risicomonitor:  inventariseert in een regio de veiligheidsrisico’s en stelt een risicoprofiel op.