Regionaal Crisisplan

In het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s wordt aangegeven dat de 25 regio’s te maken krijgen met het regionaal crisisplan. Opzet van dit plan is om ten tijde van een crisis de brandweer, politie, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en gemeenten te laten samenwerken in een tijdelijke, regionale en multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie.

Om die samenwerking in goede banen te leiden, is het noodzakelijk een organisatiestructuur vast te stellen. En te bepalen wie welke rollen, taken en bevoegdheden heeft. Ook moet duidelijk zijn wie met wie samenwerkt en welke activiteiten (processen) uitgevoerd moeten worden om crises het hoofd te bieden. Doordat de Veiligheidsregio’s nieuw zijn, ontstaat de mogelijkheid om van het begin af aan een gestructureerde crisisbeheersingsorganisatie op te zetten. Het wetsvoorstel Veiligheidsregio verwoordt het in artikel 14 als volgt:

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast, waarin in ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden beschreven.
Het crisisplan is in ieder geval afgestemd met crisisplannen, vastgesteld voor het gebied van aangrenzende veiligheidsregio’s en van aangrenzende staten.

Iedere regio schrijft zijn eigen regionale crisisplan, toegespitst op de eigen situatie. Het Referentiekader Regionaal Crisisplan geeft daarvoor richtlijnen (referenties). Deze zijn opgenomen in het Referentiekader Regionaal Crisisplan. Daarmee wordt gewaarborgd dat alle crisisplannen uniform worden opgesteld en dat alle regionale crisisbeheersingsorganisaties op gelijke wijze worden ingericht.