Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009

In 2009 heeft het Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP-2009) het licht gezien. Dit referentiekader richt zich op een verdere professionalisering van rampenbestrijding en multidisciplinaire crisisbeheersing. Door de landelijke uitgifte van dit instrument, wordt gewaarborgd dat iedere veiligheidsregio op eenzelfde manier haar crisisorganisatie kan inrichten. Dat maakt het mogelijk om gezamenlijk op te leiden, te trainen en te oefenen. Ook kunnen regio’s daardoor makkelijker kennis en ervaring uitwisselen, personele en materiële bijstand aan elkaar verlenen en gezamenlijk evalueren. Doordat het referentiekader gebaseerd is op gangbare bedrijfskundige theorieën en modellen, kunnen andere partners in de sectoren Veiligheid en Vitale Infrastructuur eenvoudig aanhaken met hun eigen crisisorganisatie. 

Om de toepasbaarheid en implementatiemogelijkheden van het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 zeker te stellen, is het in een validatieronde getoetst door de veiligheidsregio’s Utrecht, Twente, Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland en Limburg-Zuid. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft hierbij ondersteund. 

Met eenvoud, eenduidigheid en inzicht in de regionale crisisbeheersing legt het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 een fundament voor de toekomstige crisisbeheersing.